Návrh VZN č. 01/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Návrh na VZN č. 01/2018 o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady

Návrh na Doplnok č. 7 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení

Návrh na Doplnok č. 6 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení

Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi...

Návrh na VZN č. 01/2017 o elektronickej komunikácií

Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 03/2016 o čiastočnej úhrade nákladov na ŠKD a MŠ Benice

Návrh na Doplnok č. 5 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení

Návrh na Doplnok č.4 k VZN č. 01/2013 o dotáciách na mzdy na prevádzku školských zariadení

Návrh na VZN obce Benice č. 04/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2007, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci obcou Benice

Návrh VZN obce Benice č. 03/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí (ŠKD)

Návrh VZN obce Benice č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Návrh VZN obce Benice č. 01/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Benice

Návrh na Doplnok č. 3 k VZN č. 01/2013 o dotáciách na mzdy na prevádzku školských zariadení

Návrh Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Návrh VZN obce Benice č. 02/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Benice počas volebných kapaní

Návrh VZN č. 01/2015 o pitnej vode, dočasnom zásobovaní s pitnou vodou, zneškodňovanie odpadovej vody zo žúmp

Návrh na Doplnok č. 2 k VZN č. 01/2013 o dotáciách na mzdy na prevádzku školských zariadení II. verzia

Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2012 o daniach z nehnuteľností II. verzia

Návrh Doplnok č. 2 k VZN č. 01/2013 o dotáciách na mzdy na prevádzku školských zariadení

Návrh Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2012 o daniach z nehnuteľností

Návrh VZN č. 02/2013 o odpadoch

Návrh Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na rok 2014

Návrh Dodatok č. 1 VZN č. 05/2009 o odpadoch, zmluva, spresnenie zmluvy

Návrh VZN č.01/2013 o dotáciách na školy a školské zariadenia

Návrh Dodatok č.1 VZN 03/2008 o úhrade stravného v ŠJ

Návrh Dodatok č. 1 VZN 04/2008 o čiastočnej úhrade nákladov na činnosť školského klubu

Návrh VZN č. 01/2012 o daniach z nehnuteľností účinného od 1. januára 2013

Návrh VZN č. 02/2012 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Návrh Dodatok č. 2 VZN 04/2008 o čiastočnej úhrade nákladov na činnosť školského klubu