Návrh VZN č. 05/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí (ŠKD) a Materskej školy (MŠ

Návrh VZN č. 04/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Návrh VZN č. 03/2022 o financovaní školských zariadení v roku 2023

Návrh na VZN č. 02/2022 o používaní Areálu pri Turci a o tvorbe,ochrane a údržbe verejnej zelene

Návrh na VZN č. 01/2022 o financovaní školských zariadení

Návrh na Doplnok č. 3 k VZN č. 01/2018 DzN a MPZKO

Návrh na Doplnok č. 10 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení.

Návrh VZN č. 01/2021 o spádovej MŠ

Návrh na Doplnok č. 3 k VZN č. 02/2016

Návrh na Doplnok č. 2 k VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

Návrh na Doplnok č. 2 k VZN č. 01/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady

Návrh na Doplnok č. 9 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení

Návrh na Doplnok č. 8 k VZN č. 01/2013 na doáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení

Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2018 o  miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady

Návrh VZN č. 02/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v šmkolskej jedálni

Návrh VZN č. 01/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Návrh na VZN č. 01/2018 o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady

Návrh na Doplnok č. 7 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení

Návrh na Doplnok č. 6 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení

Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi...

Návrh na VZN č. 01/2017 o elektronickej komunikácií

Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 03/2016 o čiastočnej úhrade nákladov na ŠKD a MŠ Benice

Návrh na Doplnok č. 5 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení

Návrh na Doplnok č.4 k VZN č. 01/2013 o dotáciách na mzdy na prevádzku školských zariadení

Návrh na VZN obce Benice č. 04/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2007, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci obcou Benice

Návrh VZN obce Benice č. 03/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí (ŠKD)

Návrh VZN obce Benice č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Návrh VZN obce Benice č. 01/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Benice