Všeobecne záväzné nariadenia

2022

VZN č. 05/2022 o výške príspevku na ŠKD a MŠ

VZN č. 04/2022 o výške príspevku na úhradu v ŠJ

VZN č. 03/2022 o  financovaní školských zariadení

VZN č. 01/2022 o financovaní školských zariadení

2021

Doplnok č. 10 k VZN č. 1/2013 o financovaní šôl a školských zariadení

Doplnok č. 3 k VZN č. 1/2018 o md a mpko

Doplnok č. 3 k VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

Úplné znenie VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

VZN č. 01/2021 o určení spádovej materskej školy

2020

Doplnok č. 2 k VZN č. 01/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku

Doplnok č. 2 K VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

Doplnok č. 9 kVZN č. 01/2013 o financovaní škôl a školských zariadení

2019

Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2018 o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady

Doplnok č. 8 k VZN č. 01/2013 o financovaní škôl a školských zariadení

VZN č. 02/2019 o výške úhrady v ŠJ ZŠ s MŠ Benice

VZN č. 01/2019 o výške úhrady v ŠJ ZŠ s MŠ Benice

2018

VZN č. 01/2018 o miestnych daniach a poplatku za komunálny...

Doplnok č. 7 k VZN č. 01/2018 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení

2017

Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

Doplnok č. 6 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení

VZN č. 01/2017 o elektronickej komunikácií

Doplnok č. 1 k VZN č. 03/2016 o čiastočnej úhrade nákladov na ŠKD a MŠ

Doplnok č. 5 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení

2016

VZN obce Benice č. 04/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 03/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí (ŠKD)

Dodatok č.1 k VZN č. 01/2007 ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci obcou Benice

Doplnok č. 4 k VZN č. 01/2013 o dotáciách na mzdy a prevádzku školských zariadení

Všeobecné záväzné nariadenie obce Benice číslo 02/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

Všeobecne záväzné nariadenie obce Benice číslo 01/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej  dochádzky v Základnej škole Benice

2015

Doplnok č. 3 k VZN č. 01/2013 o dotáciách na mzdy a prevádzku školských zariadení

Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2012 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Všeobecne záväzné nariadenie obce Benice č. 02/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Benice počas volebných kampaní

Všeobecne záväzné nariadenia obce Benice č. 01/2015 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

2014

Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2012 o miestnej dani z nehnuteľností

Doplnok č. 2 k VZN č. 01/2013 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva v roku 2015

2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Benice č. 02/2013 o odpadoch

Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2013 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2014

Všeobecné záväzné nariadenie obce Benice č. 01/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

2007

Všeobecne záväzné nariadenie obce Benice č. 01/2007, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci obcou Benice

Všeobecne záväzné nariadenie obce Benice č. 02/2007

2008

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2008 o používaní miestnych komunikácií

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Benice č.03/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhradyv školskej jedálni

Všeobecne záväzné nariadenie obce Benice č.04/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BENICE č. 07/2008 - Zásady hospodárenia s finančnými

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE  B E N I C E  č. 08/2008  o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej

2009

Všeobecne záväzné nariadenie obce Benice č. 01/2009 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Benice počas volebnej kampane 2009

Všeobecné  záväzné  nariadenie  obce  B E N I C E č. 02/2009 zo dňa 16.12.2009

Všeobecné záväzné nariadenie obce benice

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.  04/2009 ktorým sa určuje trhový poriadok a podmienky  poskytovania služieb na trhových miestach.

Všeobecne záväzné

VZN č. 06/2009 o odstraňovaní odpadových vôd zo žúmp Zrušené protestom prokurátora Pd 121/14/5506 - 2 a uznesením č. 045/2014

2010

Všeobecne záväzné nariadenie obce Benice číslo 01/2010 o pravidlách času  obchode a času prevádzky služieb 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Benice  verejnom poriadku na území obce Benice 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Benice číslo 03/2010 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území obce Benice

2011

VZN 01/2011 o Prevádzkovaní pohrebiska

Doplnok č. 1 k VZN č. 03/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ

Doplnok č. 1 k VZN č. 04/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí

VZN č. 06/2009 o odstraňovaní odpadových vôd zo žúmp - úplné znenie - Zrušené protestom prokurátora Pd 121/14/5506 - 2 a uznesením č. 045/2014

Úplné znenie VZN č. 02/2007 o Poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

2012

Doplnok č. 2 k VZN č. 03/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ

VZN č. 01/2012 o miestnej dani z nehnuteľností od 1.1.2013

VZN č. 02/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad od 1.1.2013

Doplnok č. 2 k VZN č. 04/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí