Tlačivá

Žiadosť o dotáciu
doc        pdf

Zúčtoanie dotácie poskytnutej obcou BENICE
doc    pdf

Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu podľa § 58 ods. 1 stavebného zákona a § 8 a 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z. na stavbu
doc    pdf

Ohlásenie drobnej stavby
doc    pdf

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
doc    pdf

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla na stavbu
doc    pdf

Žiadosť o povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 68  stavebného zákona a § 8 a 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z. na stavbu
doc    pdf

Žiadosť na ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích práca

doc  pdf

Žiadosť o povolenie usporiadať kultúrne podujatie

doc pdf