Zhasnutie verejného osvetlenia 30.1.2023 od 19,00 - 19,30 hod.

REFERENDUM 2023 výsledky

VÝVOZ ODPADU V ROKU 2023

ÚPN-O Benice - zaslanie záverečného stanoviska odkaz

Oznámenie o konaní obecného zastupiteľstva 07.12.2022 o 18,00 hodine

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023

Návrh VZN č. 05/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí (ŠKD) a Materskej školy (MŠ

Návrh VZN č. 04/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Návrh na rozpočet na roky 2023 - 2025, príjmy, výdavky

Návrh VZN č. 03/2022 o financovaní školských zariadení v roku 2023

Zverejnená emailová adresa na na doručenie oznámeniao delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre REFERENDUM 2023

REFERENDUM 2023, informácia pre voliča

Voľba hlavného kontrolóra obce Benice

Výsledky komunálnych volieb 2022, report

Špeciálny spôsob hlasovania

Oznámenie o konaní obecného zastupiteľstva 19.10.2022 o 18,00 hodine, pdf

Zoznam zaregistrovaných kandidátov za poslancov do obecného zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov za starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov za poslancov do VÚC Žilina

Zoznam zaregistrovaných kandidátov za predsedu VÚC Žilina

Informácia pre verejnosť - správa o hodnotení strategického dokumentu v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Informácia o oznámení

Oznámenie

Text rozsahu hodnotenia

Informácia rozsahu hodnotenia

Informácia o správe o hodnotení

 

ÚZMEMNÝ PLÁN OBCE BENICE - podklady, zverejnenie

Oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu: "Územného plánu obce Benice (ÚPN-O) Benice" okres Martin, pozánka na prerokovanie a žiadosť o zaslanie stanoviska.

Územný plán obce Benice - smerná časť

- záväzná časť

Širšie vzťahy

Priestorové a funkčné využívanie územia...

Verejné dopravné vybavenie územia

Verejné technické vybavenie územia

Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny..

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných a iných návrhov na PP

Zoznam verejnoprospešných stavieb

SODB 2021

VÝVOZ ODPADU V ROKU 2022

VÝVOZ ODPADU V ROKU 2021

VÝVOZ ODPADU V ROKU 2020

Percentuálny podiel separácie v roku 2021.

Percentuálny podiel separácie v roku 2020

Ako sa správať ak som pozitívny na COVID-19

Úradná tabuľa.

ÚPN-O Benice - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+ - zaslanie záverečného stanoviska

Pozvánka na hasičskú súťaž "Benická studňovica 2022" 28.8.2022 o 14,00 hodine druhý pokus

Turnaj o pohár starostov obcí Benice, Príbovce a Rakovo

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 20.7.2022 od 7,00 do odvolania

Zverejnená emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK pre voľby 2022

Menovací dekrét zapisovateľa MVK pred voľby 2022

Oznámenie utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Oznámenie o výrube stromov v areáli MŠ - smrek, jedľa a krovinatý porast a a areáli Park národov Jaseň 3 ks v obci Blatnica

Záverečný účet obce Benice za rok 2022 - schválený

VZN č. 01/2022 o financovaní školaských zariadení - schválené

Oznámenie o termíne a mieste verejného prerokovania - PHSR ŽSK 2021+

Oznámenie pre občanov - asfaltovanie miestnych komunikácií

Vyhlásenie času nebezpečenstva požiaru od 26.6.2022 o 8,00 do odvolania

Oznámenie o konaní OcZ 29.06.2022 o 18,00 hodine, pdf

Návrh na VZN č. 02/2022 o používaní Areálu pri Turci a o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene Návrh je zverejnený na oknách budovy obecného úradu § 7 ods. 4 Rokovacieho poriadku

Návrh na VZN č. 01/2022 o financovaní školských zariadení Návrh je zverejnený na oknách budovy obecného úradu § 7 ods. 4 Rokovacieho poriadku

Oznámenie o Voľbách do orgánov samosprávy obcí - Informácia o podmienkách práva voliť a práva byť volený.

Oznámenie o Voľbách do orgánov samosprávnych krajov - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.

Oznámenie o začatí územného konania - optický kábel FO_Martin_Turčianske_Teplice_0097BB, mapy katastrov, situácia

Záverečný účet obce za rok 2021 - návrh na schválenie

Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022

Verejná vyhláška Central Agro Forest Finance s. r. o.,RYBÁRSTVO Kláštor, s. r. o., Rybárstvo Brčná, spol. s. r. o. zvolávajú Zhromaždenie vlastníkov poľovných revírov...

Výzva na voľbu členov do "Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Benice 96".

Oznámenie o konaní obecného zastupiteľstva 11.05.2022 o 18,00 hodine, pdf

Zápis do prvého ročníka školského roka 2022/2023

Vyhlásenie času nebezpečenstva požiaru pre okresy MT a TR od 10,00 25.3.2022 do odvolania

Oznámenie o konaní Obecného zastupiteľstva 11.02.2022 o 18,00 hodine, pdf,    upravené pozvánka

Oznámenie o prerušení dodávky el. energie v pondelok 31.01.2022 od 7,30 do 16,00 hodiny

Oznámenie o konaní obecného zastupiteľstva 15.12.2021 o 18,00 hodine, pdf

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022

Návrh na Doplnok č. 10 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení

Návrh na Doplnok č. 3 k VZN č. 01/2018 o DZN a MPZKO

Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024, príjmy, výdavky

Vrecový zber paiera 16.11.2021 od 7,00

Zmeny a doplnok č. 2 Územného plánu obce Rakovo - oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - zaslanie oznámenia

Oznámenie o prerokúvaní Zmeny a Doplnky č. 2. ÚPN-O Rakovo

Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja

ÚPN-O Benice - zaslanie oznámenia; Oznámenie strategického dokumentu ÚPN-O BENICE

Oznámenie o konaní obecného zastupiteľstva 20.10.2021 o 18,00 hodine, pdf

Návrh VZN č. 01/2021 o spádová MŠ

Návrh na Doplnok č. 03 k VZN č. 02/2016

Osobitný zreteľ - Nájiomná zmluva PD Valča

Vyhlásaenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru od 29.06.2021 6,00 hodine do odvolania

Oznámenie podľa zákona č. 357/2004 Z.z. za rok 2020

Oznámenie o konaní obecného zastupiteľstva 16.06.2021 o 18,00 hodine

Návrh na schválenie "Záverečný účet obce Benice za rok 2020"

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 - návrh

Dočasná úradná tabuľa Okresného úradu Žilina - Predloženie správy o doterajšom hospodárení a predloženie pripomienok...

Verejná vyhláška rozhodnutie stavebné povolenie "Chodník pre peších popri ceste II/519 pravá strana a rekonštrukcia autobusovej zastávky Benice"

Verejná vyhláška - optický kábel FO Martin - Turčianske Teplice - povinnosť vykonať archeologický výskum

Verejná vyhláška - Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán regiónu ŽSK"

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne konanie 22.4.2021 o 9,50 hodine

Zápis do I. ročníka

Oznámenie o konaní rokovania Obecného zastupiteľstva 17.03.2021 o 18,00 hodine

Kampaň na vakcináciu

Oznámenie o výrube stromov na rk. cintoríne vo Valči 7 ks smrekovec opadavý a 1 ks borovica lesná

Testovanie 06.03.2021 od 8,00 - 18,00 v Príbovciach a potom každú sobotu až do odvolania.

Zoznam MOM na testovanie v Martine a v Turčianskych Tepliciach

Testovanie 23.1 a 24.1.2021

Oznámenie o vypísaní dotazníka pri otvorení II. stupňa ZŠ s MŠ Benice 69

Oznámenie o konaní rokovania Obecného zastupiteľstva 16.12.2020 - pokračovanie rokovania z 9.12.2020

Oznámenie o konaní Obecného zastupiteľstva 09.12.2020 o 18,00 hodine

Návrh "Zadanie pre vypracovanie územného plánu obce Benice" za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania

Zadanie

Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadsom z kuchyne BRKO

Rozpočet na roky 2021 - 2023 xls, príjmy, výdavky

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021

Návrh na Doplnok č. 2 k VZN č. 01/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad

Návrh na Doplnok č. 2 k VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Návrh na Doplnok č. 9 k VZN č. 01/2013 o financovaní škôl a školských zariadení

Výsledky testovania 07.a 08.11.2020

Celoplošné dobrovoľné testovanie COVID-19

Uznesenie vlády č. 704/2020 - obmedzenie slobody pohybu

Výsledky testovania

Menia sa cestovné poriadky od 30.10.2020

Celoplošné dobrovoľné testovanie COVI-19

Uznesenie vlady č. 693/2020 - obmedzenie slobody pobytu

Uznesenie vlády č. 678/2020 - obmedzenie slobody pobytu

Uznesenie vlády č. 645 zákaz zhromažďovania 6 osôb

Usmernenie registrácia chovu - doplnenie

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou výzva

Oznámenie o konaní Obecného zastupiteľstva 16.09.2020 o 18,00 hodine, pdf

Vyhlásenie času nebezpečenstva vzniku požiaru od 11.08.2020

Záverečný účet obce za rok 2019 - schválený

Oznámenie podľa zákona 357/2004 Z.z.

Oznámenie o konaní Obecného zastupiteľstva 17.06.2020 o 18,00 hodine, pdf

Návrh na schválenie Záverečný účet obce za rok 2019

Vyhlásenie časz zvýšeného nebezpečenstva požiaru od 7.4.2020

Opatrenia ÚVZ SR - povinnosť nosiť rúška na verejnosti

Zákaz návštev v sociálnych zariadeniach

Zákaz hromadných podujatí

Zákaz prevádzok v nedeľu

Zápis detí do Základnej školy rok 2020

Opatrenie UVZ SR o zákaza a obmedzení prevádzok

Režimové opatrenia HHSR

Oznámenie o výrube drevín MŠ Slovany

Oznámenie o konaní Obecného zastupiteľstva 18.03.2020 o 18,00 hodine, pdf

Preventívne opatrenia - koronavírus

Výsledky volieb do NRSR 2020 v našej obci

Percentuálny podiel separácie v roku 2019

Oznámenie o výrube drevín na cintoríne vo Valči

Veterinárne opatrenia

Publicita Žilinského samosprávenho kraja - "Automatická závlaha a prívod vody na cintoríne" - vybudované na základe dotácie. foto 1, foto 2

Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2018 o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady

Doplnok č. 8 k VZN č. 01/2013 o financivaní škôl a školských zariadení

Zverejnená emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do NR SR 2020

Oznámenie o konaní Obecného zastupiteľstva 11.12.2019 o 18,00 hodine, pozvánka

Návrh na rozpočet 2020 - 2022 príjmy, výdavky,

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

Návrh na Doplnok č. 8 k VZN č. 01/2013

Oznámenie emailových adries pre Voľba poštou pre NR SR 2020, žiadosť pdf, doc.

Oznámenie o konaní Obecného zastupiteľstva 13.11.2019 o 18,00, pozvánka

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácia pre voliča

Územný plán obce (ÚPN-O) Benice (okres Martin), oznámenie o začatí obstarávania, žiadosť

Oznámenie o konaní Obecného zastupiteľstva 14.8.2019 o 18,00 hodine, pozvánka

Návrh VZN č. 02/2019 o  výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Oznámenie o konaní Obecného zastupiteľstva 19.06.2019 o 18,00 hodine pozvánka

Návrh na schválenie "Záverečný účet obce za rok 2018"

Oznámenie o konaní obecného zastupiteľstva 17.4.2019 o 18,00 hodine

Zverejnená emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu máj 2019

Uzávierka E 65

Oznámenie zvýšenia nebezpečenstva vzniku požiaru, vyhlásenie

Návrh VZN č. 01/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmeinky úhrady v školskej jedálni

II. kolo výsledky Prezident 2019

Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2019/ 2020

Zápis do I. ročníka školského roka 2019/2020

I. kolo výsledky Prezident 2019

Percentuálny podiel separácie v roku 2018

Zverejnená emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Oznámenie o výrube stromov - miestna komunikácia - na Valču

Oznámenie o výrube stromov - cintorín

Informácia pre voliča - Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Zverejnené emailová adresa - Voľby prezidenta SR 2019

Menovací dekrét zapisovateľa OVK - Voľby prezidenta SR 2019

Oznámenie o konaní obecného zastupiteľstva 30.01.2019 o 19,00 hodine, pozvánka

Informácia pre voliča - Voľby prezidenta SR 2019

Oznámenie o konaní obecného zastupiteľstva 10.12.2018 o 18,00 - ustanovujúce, pozvánka

Oznámenie o konaní obecného zastupiteľstva 5.12.2018 o 18,00 -  záverečné, pozvánka

Rozpočtové úpravy 4/2018

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 hlavné kategórie

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 - návrh

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 príjmy

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 výdavky

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 xls

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí - Komunálne voľby 2018

Oznámenie o konaní Obecného zastupiteľstva 24.10.2018 o 18,00 hodine, pozvanka

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce

Zverejnená emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Menovací dekrét zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Oznámenie o konaní Obecného zastupiteľstva 21.08.2018 o 18,00 hodine

Oznámenie o počte voličov Komunálne voľby 2018

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Informácia pre voliča, vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy 2018

Verejná vyhláška - optokábel - Teplička nad Váhom - Čremošné;

Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko pri MŠ Benice; Popis prvkov

Oznámenie o konaní Obecného zastupiteľstva 20.6.2018 o 18,00 hodine

Návrh "Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018"

Návrh na schválenie - "Záverečný účet obce za rok 2017"

Vyhlásenie voľby na funkciu riaditeľa: Základnej školy s materskou školou, Benice 96, Benice 96, 038 4 2 Príbovce

Ochrana lesov pred požiarmi

Verejná vyhláška, pozvánka na územné konanie

Oznámenie o zápise detí do Materskej školy na školský rok 2018/2019

Oznámenie o zápise detí do 1. ročníka na školský rok 2018/2019

Oznámenie o konaní Obecného zastupiteľstva 21.03.2018 o 18,00 hodine

Vývoz odpadu v roku 2018

Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020 príjmy, Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020 výdavky

Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020 xls

Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020

Oznámenie o výrube stromov v obci Valča - smrek pichľavý a smrekovec opadavý a vŕba krehká

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017 - poslanci v Beniciach

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017 - predseda v Beniciach

Zoznam Kandidátov na predsedu; Zoznam kandidátov na poslancov; Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Otvorenie školského roka 2017/18 a MŠ Benice

Informácia pre voliča - Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Oznámenie o konaní Obecného zastupiteľstva 28.06.2017 o 18,00 hodine, pozvánka

Výzva na pripojenie Kanalizácia - nová

Zmena času predaja mlieka 12,28 - 12,33

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu v roku 2017

Využívajte Zberný dvor Brantner Fatra

 

Kanalizačné prípojky

 

O Z N Á M E N I E

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 11.03.2015 o 18 - tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zasadnutie

Obecného zastupiteľstva

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení, záznam

3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014, sprava

4. Správa o kontrolnej činnosti, sprava

5. Zástupca starostu obce

6. Výstavba MŠ

7. PHSR na roky 2014 - 2020, opravená verzia

8. Zmluva o poskytnutí dotácie na Environmentálnu výchovu, zmluva

9. VZN o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok, návrh

10. Rozpočtové opatrenia, materiál

11. Rôzne: Kanalizácia, Omsit - optokábel

12. Diskusia

13. Interpelácie

14. Návrh na doplnenie uznesení

15. Záver

 

 

 

O Z N A M E N I E

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva, novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 10.12.2014 o 19 - tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční

"ustanovujúce" zasadnutie

obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2014 - 2018

 

O Z N A M E N I E

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 10.12.2014 o 18 - tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční

Záverečné zasadnutie

obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2010 - 2014

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015

4. Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2012 o daniach z nehnuteľností - návrh

5. Doplnok č. 2 k VZN 01/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na rok 2015 - návrh

6. Rozpočtové opatrenia, pdf

7. Právne nároky kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce

8. Návrh rozpočtu na rok 2015 a rozpočtové roky 2016 a 2017, stanovisko hlavného kontrolóra, tab

9.  PHSR na roky 2014 - 2020, pdf

10. Rôzne: Kanalizácia, ukončenie roka, Novoročný ohňostroj, Omsit - optokábel, osvetlenie...

11. Diskusia

12. Interpelácie

13. Návrh na doplnenie uznesení

14. Záver

O Z N A M E N I E

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 12.11.2014 o 18 - tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zasadnutie

Obecného zastupiteľstva

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Správa o kontrolnej činnosti, správa

4. Rozpočet na rok 2015 a roky 2015 - 2017 - návrh, tabuľky

5. Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2012 o daniach z nehnuteľností - návrh

6. Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2012 o miestnych daniach a poplatkoch - návrh

7. Doplnok č. 2 k VZN č. 01/2013 o  dotáciách na mzdy, na prevádzku školských zariadení - návrh

8. Zmluva "Spoločný obecný stavebný úrad Sučany" návrh na schválenie (zmluva, výpočet príspevku)

9. Žiadosť o súhlas s realizáciou stavby - Internet a digitálna televízia v obci Benice

10. Cintorín, kolumbárium, stromy, hrobové miesta

11. Rôzne: Voľby, Kanalizácia, Cvičná požiarna dráha..., Mikuláš...

12. Protest prokurátora, pdf, vzn

13. Diskusia

14. Interpelácie

15. Návrh na doplnenie uznesení

16. Záver

 

O Z N A M E N I E

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 17.09.2014 o 18 - tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zasadnutie

Obecného zastupiteľstva

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Správa o kontrolnej činnosti, správa

4. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014, plán

5. Audit účtovnej závierky za rok 2013, audit k 31.12.2013, dodatok k výročnej správe 2013, audit konsolidácie k 31.12.2013

6. Plnenie rozpočtu za rok 2014 k 31.8.2014, tabuľky

7. Rozpočtové opatrenia, dokument

8. PHSR na roky 2014- 2020, zmluva

9. Komunálne voľby 2014

10. Rôzne: Kanalizácia, Cvičná požiarna dráha,...

11. Diskusia

12. Interpelácie

13. Návrh na doplnenie uznesení

14. Záver

 

 

 

O Z N A M E N I E

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 18.06.2014 o 18 -tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zasadnutie

Obecného zastupiteľstva

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Správa o kontrolnej činnosti, správa

4. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014, plán

5. Záverečný účet obce za rok 2013, čerpanie rezervného fondu, stanovisko HK, pdf

6. Rozpočtové opatrenia, tabuľky

7. List ministrovi dopravy ohľadom cestnej premávky na komunikáciách E 519, E 65 a realizácia R 3

8. Voľba riaditeľa školy

9. Stavebný zákon

10. Turnaj starostov obcí

11. Oslavy v obci Rakovo

12. Rôzne: Oslavy ZŠ Benice, Komunálny odpad, Športové hry ZMOTU, Kanalizácia, Cvičná požiarna dráha, Vatra, Detský deň

13. Návrh na určenie počtu poslancov a platu starostu na nasledujúce volebné obdobie 2014 - 2018

14. Diskusia

15. Interpelácie

16. Návrh na doplnenie uznesení

17. Záver

 

O Z N Á M E N I E

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 19.3.2014 o 18 - tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zasadnutie

obecného zastupiteľstva

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení; autoremedúra uznesenia č. 42/2013

3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013

4. Správa o kontrolnej činnosti

5. Rozpočet na rok 2014 - rozpočtové opatrenia č. 01/2014; Právne nároky starostu obce

6. Zmluva s OZ CEV Turiec, zmluva

7. Rozšírenie zastavaného územia obce, žiadosť

8. Výstavba chodníka E519 - pravá strana, Technická správa, výkresová časť

9. Správa o hospodárení Základnej školy za rok 2013; Voľba riaditeľa školy, Sprava

10. Rôzne: Kanalizácia, žumpy, Cvičná požiarna dráha, Stavanie mája..., Klub mladých

11. Diskusia

12. interpelácie

13. Návrh na doplnenie uznesení

14. Záver

O Z N Á M E N I E

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 11.12.2013 o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční  zasadnutie

 Obecného zastupiteľstva

 

Program rokovania

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Správa o kontrolnej činnosti

4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014

5. Návrh na Doplnok č. 1 k VZN 01/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na rok 2014

6. Návrh na VZN č. 02/2013 o odpadoch

7. Zmluva o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva pdf, cenník, harmonogram vývozu rok 2014

8. Smernica na Verejné obstarávanie

9. Rozpočtové opatrenia

10. Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu

11. Návrh rozpočtu na rok 2014 a rozpočtové roky 2015 a 2016, Odborné stanovisko hlavného kontrolóra, funkčná klasifikácia, tabuľky

12. Spoločný obecný školský úrad

13. Rôzne:

14. Diskusia

15. Interpelácie

16. Návrh na doplnenie uznesení

17. Záver

 

O Z N Á M E N I E

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 18.09.2013 o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční  zasadnutie

 Obecného zastupiteľstva

Program rokovania

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Správa o kontrolnej činnosti

4. Správa nezávislého audítora k účtovným závierkam k 31.12.2012: správa, dodatok k správe, správa ku konsolidácii

5. Rozpočtové opatrenia - II. úprava rozpočtu na rok 2013, čerpanie k 31.8.2013

6. Kanalizácia, žiadosť, list predsedovi ŽSK, Odkanalizovanie obcí

7. ROEP

8. DHZ Benice

9. Rôzne: vyhodnotenie Detského športového dňa, Vatry, Turnaj o pohár starostov obcí, Valné zhromaždenie Turvod a. s.

10. Diskusia

11. Interpelácie

12. Návrh na doplnenie uznesení

13. Záver

O Z N Á M E N I E

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 19.06.2013 o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční  zasadnutie

 Obecného zastupiteľstva

Program rokovania

 

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Správa o kontrolnej činnosti

4. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013

5. Záverečný účet obce za rok 2013 , návrh, čerpanie rezervného fondu rok 2012

6. Rozpočtové opatrenia

7. Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu

8. Inventarizácia k 31.12.2013

9. Rôzne: kanalizácia, ROEP, Detský športový deň, Vatra, Pohár starostov obcí, GEOSENSE, MAS Turiec

10. Diskusia

11. Interpelácie

12. Návrh na doplnenie uznesení

13. Záver 

 

 

 

O Z N Á M E N I E

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 20.03.2013 o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční  zasadnutie

 Obecného zastupiteľstva

 

Program rokovania

 

1.     Otvorenie

2.     Kontrola plnenia uznesení

3.     Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012

4.     Správa o kontrolnej činnosti

5.     VZN č. 01/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku  školstva

6.     Smernica na vybavovanie a prešetrovanie sťažností a petícií

7.     Registratúrny poriadok Obecného úradu

8.     Rozpočet na roky 2013 – 2015 – prvá úprava, programový rozpočet

9.     Právne nároky starostu obce

10. Inventarizácia k 31.12.2012

11. Rôzne: kanalizácia, ROEP, Základná škola, VZN o odpadoch – BRKO, Snem ZMOTU...

12. Správa o hospodárení Základnej školy za rok 2013, správa

13. Diskusia

14. Interpelácie

15. Návrh na doplnenie uznesení

16. Záver

Vyvesené: 15.03.201

Zvesené

Materiály k jednotlivým bodom sú zverejnené na webovej stránke obce: www.benice.sk pod záložkou „Úradná tabuľa“.

 

 

Zápis do I. ročníka pre šk. rok 2013/2014

Rodičovská zábava

Vývoz separovaného odpadu 2012

Návrh rozpočtu na roky 2013 - 2015

Návrh "Bežné" príjmy 2013 - 2015

Návrh "Bežné" výdavky 2013 - 2015

Návrh na rozpočet 2013 - 2015 Bežné

Návrh na rozpočet "Príjmy" 2013 - 2015

Návrh na rozpočet "Výdavky" 2013 - 2015

Návrh na rozpočet 2013 - 2015

Návrh rozpočtu 2013 - 2015 s čerpaním 2010 a 2011 pdf

Návrh rozpočtu 2013 - 2015 s čerpaním 2010 a 2011 xls

 

 

O Z N Á M E N I E

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 14.12.2012 o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční  zasadnutie

 Obecného zastupiteľstva

 

Program rokovania

 

1.     Otvorenie

2.     Kontrola plnenia uznesení

3.     Správa o kontrolnej činnosti

4.     Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013

5.     VZN č. 01/2012 o miestnych daniach z nehnuteľností od 1.1.2013

6.     VZN č. 02/2012 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, daň z ubytovania a poplatku za komunálny odpad od 1.1.2013

7.     Doplnok č. 2 k VZN č. 04/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí

8.     Rozpočet na roky 2013 – 2015, Stanovisko Hlavného kontrolóra, pdf, tabuľky

9.     Komisia na ochranu verejného záujmu

10. Rozpočtové opatrenia, koncoročné odmeny

11. Príkaz starostu obce na vykonanie fyzickej inventúry k 31.12.2012

12. Rôzne:

13. Diskusia

14. Interpelácie

15. Návrh na doplnenie uznesení

16. Záver

 

 

Vyvesené: 11.12.2012

 

 

Zvesené:

 

Materiály k jednotlivým bodom sú zverejnené na webovej stránke obce: www.benice.sk pod záložkou „Úradná tabuľa“.

 

O Z N Á M E N I E

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 30.11.2012 o 17 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční  zasadnutie

 Obecného zastupiteľstva

Program rokovania

 

1.     Otvorenie

2.     Kontrola plnenia uznesení

3.     Správa o kontrolnej činnosti

4.     Správa audítora pre obecné zastupiteľstvo

5.     Informácia o vládnom audite – priebežná správa

6.     Návrh VZN o daniach z nehnuteľností od 1.1.2013

7.     Návrh VZN o poplatkoch za psa, užívanie verejného priestranstva a komunálny odpad

8.     Doplnok č. 2 k VZN č. 04/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí

9.     Pracovný poriadok – zmeny a doplnky

10. Návrh odmeny pri životnom jubileu

11. Informácia k rozpočtu na rok 2013, financovanie ZŠ Benice, ŠJ a ŠKD a CVČ

12. Memorandum ZMOS a Vláda SR

13. Prenájom pozemkov k výkonu poľovného práva

14. Rôzne: Cvičná požiarna dráha..., Mikuláš

15. Diskusia

16. Interpelácie

17. Návrh na doplnenie uznesení

18. Záver

Vyvesené: 25.11.2012

Zvesené: