A. Základné školy - kontakt

B. Rozhodnutia

Vzory rozhodnutí pdf

Rozhodnutie o prijatí z inej školy

Rozhodnutie o individuálnom vzdelávaní žiakov v zahraničí

Rozhodnutie o individuálnom vzdelávaní žiaka

Rozhodnutie o čiastočnej úhrade nákladov v ŠKD

Rozhodnutie o uložení výchovných opatrení

Rozhodnutie o prijatí do tunajšej školy

Rozhodnutie o prijatí do školy

Rozhodnutie o povolení vykonať komisionálnu skúšku

Rozhodnutie o oslobodení od vzdelávania sa v predmetoch

Rozhodnutie o povolení plniť PŠD

Protokol o komisionálnej skúške

Rozhodnutie o čiastočnom oslobodení od vzdelávania

Rozhodnutie o dodatočnom odklade PŠD

Rozhodnutie o odklade PŠD

Vzory rozhodnutí doc

Rozhodnutie o prijatí do ZŠ

Rozhodnutie o povolení plniť PŠD mimo územia SR

Rozhodnutie o odklade PŠD

Rozhodnutie o dodatočnom odklade PŠD

Rozhodnutie o povinností dochádzať do ZŠ

Rozhodnutie o povolení individuálneho vzdelávania žiaka

C. Aktuality

Pedagogicko organizačné pokyny na školský rok 2013/2014

Výberové konanie na riaditeľa školy ZŠ Žabokreky

Zápis do I. ročníka šk. rok 2013/2014 pdf

PŠD - mimo SR

PŠD - zanedbávanie PŠD

Terminovník predmetových olympiád 2012 - 2013

Zoznam oblastí pre školský rok 2012 - 2013 na prideľovanie finančných prostriedkov za mimoriadne výsleky

Ustanovenie zástupcu základnej školy s materskou školou pre materskú školu - usmernenie

D. Ekonomické a personálne riadenie škôl z pohľadu RŠ

Finančná kontrola

Stanovisko MF k predbežnej finančnej kontrole

Cestovný príkaz 1 strana, 2 strana, xls

Kompetečná tabuľka pdf, doc

Smernica Predbežná finančná kontrola pdf, doc

Organizačný poriadok

Organizačná štruktúra pdf, doc, xls

Štruktúra kariérových pozícií

Organizačná štruktúra, úväzky, počty

Organizačný poriadok 2012 pdf, doc

Vzorové tlačivá

Menovanie, uvádzajúci učiteľ pdf, doc

Pracovná náplň pdf, doc

Rozpis výletných nadčasov a pohotovosti

Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely pdf, doc

Menovanie za vedúceho predmetovej komisie pdf, doc

Menovanie za triedneho učiteľa pdf, doc

Menovanie za vedúceho metodického združenia pdf, doc

Pracovná náplň zástupcu riditeľa školy pdf, doc

Pracovná náplň účtovníčky a personalistu pdf, doc

Pracovná náplň triedneho učiteľa, uvádzajúci pedagogický zamestnanec pdf, doc

Osobný dotazník podrobný pdf, doc

Školský register pdf, xls

Interný zápočtový list

Potvrdenie o zdravotnej starostlivosti pdf, doc

Kvalifikačná požiadavka pdf, doc

Pracovná zmluva

Pracovná zmluva - vzor pdf, doc

Osobný dotazník pdf, doc

Pracovný materiál Žilina 26.10.2012 pdf, doc

Kompetenčná tabuľka 317

E. Školská integrácia

Individuálny vzdelávací program

Integrácia - prezentácia

Otázky - integrácia

F. Testovanie žiakov 9. ročníka 2013

Testovanie deviatakov 2013

Základné informácie k testovaniu deviatakov 2013

Usmernenie k elektronickému prihlasovaniu

Špecifikácia testu z matematiky

Špecifikácia testu zo slovenského, ... jazyka

G. Šikanovanie

Šikanovanie - prevencia

Šikanovanie - metodické usmernenie

H. Ostatné

Štátny vzdelávací program 1. stupňa pre základné školy

Štátny vzdelávací program 2. stupňa pre základné školy

Používané skratky

Pracovný poriadok pre zamestnancov základnej školy baz právnej subjkektivity

Pedagogicko organizačné pokyny na školský rok 2012 - 2013