Školské zariadenia

A. Kontakt

B. Školské jedálne

Aktuality

Nariadenie vlády č. 237/2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov...

Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva SR k donáške zeleniny a výrobkov z ovocia a zeleniny do MŠ rodičmi

Vyhláška č. 127/2012 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o označovaní potravín...

Vyhláška č. 330/2009 Ministerstva školstva SR o zariadení školského stravovania

2012 - Aktualizácia materiálno spotrebných noriem

Diétne stravovanie

Analýza nebezpečenstiev a kritické kontrolné body HACCP

Mrazené ryby - overenie

Metodické usmernenie č. 12/2008 k nariadeniu vlády SR č. 339/2008 Z. z. o poskytnutí pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov...

Pracovná náplň - vedúci školskej jedálne, vedúci výdajnej školskej jedálne

Stravovanie - rozhodnutie riaditeľa školy, vzor

C. Školský klub detí

Aktuality

Tvorba výchovných programov

Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe

Rozhodnutie o prijatí do Školského klubu detí (ŠKD)

Žiadosť o prijatie do Školského klubu detí (ŠKD)

D. Centrá voľného času

Aktuality

Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe

Pedagogicko - organizačné pokyny na školský rok 2012 - 2013