A. Materské školy

B. Vzory rozhodnutí

1. Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy

2. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do Materskej školy

3. Rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do Materskej školy

4. Rozhodnutie o zaradení dieťaťa na adaptačný pobyt

5. Rozhodnutie o predčasnom ukončení pred primárneho vzdelávania

6. Rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa do Materskej školy

C. Aktuality

Pedagogicko organizačné pokyny na školský rok 2013/2014

Stanovisko úradu verejného zdravotníctva k donáške ovocia a zeleniny do MŠ rodičmi

Ustanovenie zástupcu základnej školy s materskou školou pre materské školy - usmernenie MŠVVaŠ SR

Integrácia zdravotne postihnutého dieťaťa

Vyhláška o MŠ

Štátny vzdelávací program

Pedagogicko - organizačné pokyny na školský rok 2012/2013