Aktuality

Voľba riaditeľa MŠ v Žabokrekoch

Voľba riaditeľa Základnej školy v Beniciach 2014

Zápis do I. ročníka ZŠ Benice šk. rok 2014/2015

Výberové konanie na funkciu " Odborný zamestnanec Spoločného školského úradu v Kláštore pod Znievom so sídlom v Beniciach" od 1.1.2014

Eduzber 2013

Analýza činnosti SoŠÚ za školský rok 2012/2013

A. Dokumenty

Podielové dane na rok 2013

Funkčný plat pedagogických a odborných zamestnancov - vzor

Informovaný súhlas zákonných zástupcov dieťaťa

Rada školy - metodika

Rada školy - štatút

Záznam o hodnotení pedagogického a odborného zamestnanca

Zverejňovanie zmlúv

Stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov od 1.1.2013

B. Legislatíva a zmeny

2013

NV SR č. 208/2013 o podpore mlieka v MŠ, ZŠ

2012

NV SR č. 237/2012 o podpore spotreby mlieka v MŠ, ZŠ

NV SR č. 415/2012 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy - doplnenie NV č. 668/2004 Z. z.

NV SR č. 433/2012, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej a výchovnej činnosti

NV SR č. 443/2012, ktorým sa dopĺňa NV SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia,

Opatrenie MPSVaR č. 248/2012 o sumách stravného od 20.8.2012

Smernica č. 33/2012, ktorou sa dopĺňa smernica č. 9/2009-R z 25.6.2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov ZŠ a pre žiakov špeciálnej školy

Zákon č. 325/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p.

Zákon č. 345/2012 o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe...

Zákon č. 361/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. zákonníka práce

2011

Usmernenie - duplicita administratívy

Smernica č. 8/2011 - havarijné situácie

Ostatné

Ochrana osobných údajov

Poučenie oprávnenej osoby podľa § 17 zák. č. 428/2002 Z. z. v z. n. p.

Vzor poverenia zodpovednej osoby výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov

Povinnosti prevádzkovateľa pri poverení zodpovednej osoby

Poverenie podľa § 19 ods. 2 zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

Smernice

Smernica č. 003/2010 o adaptačnom vzdelávaní začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov